“De belangrijkste beslissing die we nemen is of we geloven dat we in een vriendelijk of een vijandig universum leven.” Albert Einstein

Welk universum, welke werkelijkheid of toekomst?

Hoe -framen- wij vanuit een pluriforme samenleving de nieuwe publieke werkelijkheid.

Om het nieuwe normaal te realiseren zullen wij als collectief onszelf opnieuw van gereedschappen en gedragscodes moeten voorzien. Wat worden de nieuwe waarden om samenleving en systemen op te baseren en te checken.

In de eeuw van de techniek staan wij voor de digitale mens-creatie waar o.a. de Artificial Intelligence (AI) in voorziet. Voor de AI + neuroscience + robotica zijn wij ons brein, een gebrekkige device die is wat de nieuwste updates voorschrijven. Binnen het huidige materiële denkkader kan de innerlijke mens geëlimineerd worden als niet bestaand, weggezeeft als een niet te traceren bijverschijnsel vanuit de privé-sfeer.

Ondanks millennia van analyses, definities, verklaringen en debatten door filosofen en wetenschappers, blijft bewustzijn raadselachtig en controversieel. Het is “tegelijkertijd het meest bekende en meest mysterieuze aspect van ons leven”.

Wanneer onze innerlijke vrijheid, het mens-zijn, ons lief is, zal het bewustzijn, als niet te meten factor, een heldere definitie en plaats moeten krijgen.

Alleen vanuit innerlijke vrijheid en inzicht kan humaniteit zich ontwikkelen.

“Wat wil je horen en zien en wat ben je van zins te leren kennen?”

*Interface: -de plaats waar onafhankelijke en vaak los van elkaar staande systemen elkaar ontmoeten en op elkaar inwerken of met elkaar communiceren-.

Opgeknipt

Van oudsher heeft de mens zich onderdeel van een groter geheel gevoeld waarbinnen de mens een ondergeschikte rol in een hiërarchie had, goden en voorouders, kerken, wetenschap/ verstand, economie en nu de financiële belangen en achter de techniek.

Met het mechanistische Verlichtingsdenken vanuit de rede en de maakbare wereld, hebben wij onszelf opgeknipt, losgekoppeld van ons innerlijk en de omgeving die ons gemaakt heeft tot wie wij zijn, de natuur waartoe ons fysieke, materiële lichaam behoort.

Opgeknipt kunnen wij in functie anders denken, doen en beslissen dan wij privé zouden willen toestaan of verantwoorden. Zo slaapt het innerlijk “onwetend en onschuldig” en kunnen wij elkaar en de natuur leed en schade toevoegen. Binnen het huidige materiële denkkader kan de innerlijke mens als niet bestaand geëlimineerd worden.

Probleem

De-humanisering vanuit systeemdenken, complexiteit en beheersbaarheid.

Onder invloed van wetenschap en techniek tekent zich een maatgevend mensbeeld af waarop systemen gebaseerd worden. Een digitaal mensprofiel, bestuurd via controle, belonen en straffen. De mens als controleerbare, manipuleerbare energiebron.

Voor de politiek is het mens-zijn geen issue, de mens is werknemer, werkgever en consument. Ja, mensenrechten, waardigheid, fysieke integriteit, maar wanneer die woorden/ waarden niet als check in de systemen zitten hebben zij weinig waarde.

Willen wij elkaar en de natuur niet vernietigen door hebzucht, agressie, arrogantie en gestimuleerde consumptie, dan zullen wij onze motivatie en innerlijke vrijheid in moeten zetten om het beste in/uit elkaar naar boven te halen.

Wat is de mens

Een wezen dat opgebouwd is vanuit verschillende substanties, materieel en immaterieel, een gelaagd en beïnvloedbaar wezen, een interface, divers en vol tegenstrijdigheden, met positieve en negatieve neigingen en de vrijheid om te laveren tussen eigenbelang en het belang van de ander.

De mens heeft een ongekend potentieel en heeft het vermogen om creatief te zijn door buiten de opgedane kennis en ervaring een -eureka/ aha moment- te hebben doordat zich een helder moment van inzicht voordoet.

Die factor heeft de wetenschap verder gebracht en zal open gehouden moeten worden om te voorkomen dat er een ontmenselijkte monocultuur ontstaat.

Innerlijke vrijheid

Mensen hebben de mogelijkheid tot vrijheid, maar het is een ontwikkelingsweg om het te ervaren en in te zetten.

Breekbare vrijheid, vertrouwen. Wanneer wij geborgenheid kunnen ervaren vanuit het eigen bestaan (je behoort tot een groter geheel van verschillende substanties) kan angst en verdeeldheid gereduceerd worden. Het leven kan ervaren worden als een avontuur waarin vriendschap, creatief denken en handelen vreugde en geluk kunnen veroorzaken.

Het bewustzijn is immaterieel en drager van verwondering, creativiteit,, ethiek, vertrouwen, angst, jaloezie, hebzucht, vriendschap, cultuur.

Nieuw normaal

De werkelijkheid is groter en diverser dan onze materiële, fysieke zintuigen kunnen bevatten en bestaat uit meerdere substanties, materieel en immaterieel.

In plaats van het ego als centrum van het bestaan, wordt het bewustzijn leidend, zich bewust van de onderlinge beïnvloeding en afhankelijkheid binnen diverse netwerken. Door de altijd aanwezige schaduwkanten van o.a .angst, hebzucht, agressie en vernietiginsmacht te benoemen, kunnen deze meegewogen en gekaderd worden.

Een netwerksamenleving waarin de overstijgende belangen gedelegeerd worden naar wisselende denktanks van mensen die de verschillende belangen en effecten op de langere termijn kunnen overzien.

Een gelaagde werkelijkheid waar het geheel kenmerken ontleent aan de interactie tussen de samenstellende delen, die de ordening en samenhang bepalen.

Doel

Nieuw. Het immateriele bewustzijn, als niet te meten factor, ruimte bieden in de materiele werkelijkheid. Het bewustzijn, de innerlijke mens, als immaterieel DNA in systemen lokaliseren.

Wanneer wij de fysieke mens als interface benoemen, openen zich meerdere werkelijkheden en kunnen wij inloggen op verschillende kennissystemen, de mens als netwerk in een groter netwerk.

Dilemma”s

Zijn wij ons fysieke brein of zijn wij een multidimensionale interface. Is onze werkelijkheid driedimensionaal, tijd/ ruimte of is tijd/ ruimte een aspect van een grotere, niet fysiek waarneembare werkelijkheid. Uit welke substanties bestaat een mens, wat is een mens.

  1. Vriend of vijand.
  2. Wordt het de mens/ natuur of de techniek / economie.
  3. Welke waarden worden leidend, mens/ natuur of geld/ macht.
  4. Waarom leiden, lijden lichaam en ziel ieder een apart leven.
  5. Zijn wij ons fysieke brein of is ons brein een interface.
  6. Wordt het een -big brother is watching/ controlling you-, de mens, afhankelijk van super intelligente zelflerende techniek, of, de mens in vrijheid op zoek naar de waarden van het leven, waar gecontroleerde techniek het werk doet.

Hierover in gesprek komen: jouw idee, discussie

Motivatie en innerlijke vrijheid zijn waarden die wij van onze voorouders meegekregen hebben, om dit immateriële DNA veilig te stellen willen wij dit als immaterieel erfgoed registreren bij de UNESCO.

“Het intuïtieve bewustzijn is een heilig geschenk en het rationele bewustzijn is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert en de gave is vergeten.

We kunnen de problemen van de wereld niet oplossen vanuit hetzelfde denkniveau als waarop we ons bevonden toen we ze creëerden.”

Albert Einstein